Het Natura 2000 gebied

Sarsven & De Banen

Het Natura 2000 gebied

Sarsven & De Banen

Het Natura 2000 gebied

Sarsven & De Banen

Het Natura 2000 gebied

Sarsven & De Banen

De Peelvennen

Tussen Nederweert-Eind en de zuidrand van Weert strekt zich een langgerekt vennengebied uit. De Banen, Sarsven, Kwegt, Schoorkuilen en Roeventerpeel maken er deel van uit. De gebieden zijn in beheer bij Stichting het Limburgs Landschap. De met elkaar in verbinding staande vencomplexen kennen veel en bijzondere natuurwaarden. Er ontwikkelt zich een unieke venflora. De vennen zijn belangrijk voor libellen, water- en moerasvogels. De deelgebieden Sarsven en de Banen in de gemeente Nederweert hebben de hoogste Europese beschermingsstatus van Natura 2000-gebied.

Sarsven & De Banen

In tegenstelling tot de andere vencomplexen in dit zogenaamde doorstroomsysteem, zijn het Sarsven en De Banen nooit ontwaterd en ontgonnen. Het scheelde niet veel, maar natuurbeschermers van het eerste uur, deels zittend in het bestuur van Het Limburgs Landschap, konden voorkomen dat ze verdwenen. Er waren vaker bedreigingen voor beide gebieden en ze hebben her en der een veer moeten laten. Er waren drie grote restauratieprojecten nodig om voor een opbloei van een aantal kenmerkende soorten van voedselarme vennen te zorgen. Het gaat dan om natuurwaarden waar men 100 jaar geleden uit heel Nederland al op af kwam en die nu wederom floreren.

Webdesign: Greydog.nl